سامانه پیامکی سایت : 500020300333
نام و نام خانوادگی : جواد حسینی بهلولی
شماره تماس 1 : 09215306968
رشته تحصیلی : کامپیوتر
شماره تماس 2 : 500020300333
مقطع تحصیلی : کارشناسي
ایمیل : info@iprank.ir
گرایش : نرم افزار
سایت : www.IPRANK.ir
سن : 24